KATALOG  GALERIJANEKRETNINEMARKETING KONTAKT                                                   

 

 

NASLOVNAPROJEKTIRANJE GRAĐENJE ENERGETIKA-INSTALACIJE UREĐENJE DOMA UREĐENJE OKOLIŠA

Marketing


ZAKON O ENERGIJI

(izvadci iz NN 68/01, 177/04, 76/07, 152/08)

I. OPĆE ODREDBE Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:
14. obnovljivi izvori energije – izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana Sunčeva
energija, biogorivo, biomasa, bioplin, geotermalna energija, energija valova, plime i
oseke, biomase, plina iz deponija, plina iz postrojenja za preradu otpadnih voda,

16. biogorivo – tekuće ili plinovito gorivo dobiveno iz biomase,
17. biomasa – biorazgradivi dio proizvoda, ostataka i otpadaka od poljoprivrede (uključivo s biljnim i životinjskim tvarima), šumarstva i drvne industrije, kao i biorazgradivi dijelovi komunalnog i industrijskog otpada čije je energetsko korištenje dopušteno,

23. povlašteni proizvođač – energetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba koja u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju na visokoučinkovit način, koristi otpad ili obnovljive izvore energije na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša

V. OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 16.

(1) Pravne i fizičke osobe mogu započeti obavljati energetsku djelatnost samo na temelju rješenja kojim se dozvoljava obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: dozvola).
(2) Dozvolu izdaje Agencija za regulaciju energetskih djelatnosti ( u daljnjem tekstu:
Agencija za regulaciju).
(3) Dozvola nije potrebna za obavljanje energetskih djelatnosti:
1. proizvodnje električne energije koja se proizvodi isključivo za vlastite potrebe ili se
proizvodi u proizvodnim objektima snage do 1 MW,
2. proizvodnje biogoriva koje se proizvodi isključivo za vlastite potrebe ili se proizvodi energija do 1 TJ godišnje,
3. trgovine na malo naftnim derivatima,
4. trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom (UNP),
5. skladištenje nafte i naftnih derivata koji se skladište isključivo za vlastite potrebe,
6. proizvodnje toplinske energije koja se proizvodi isključivo za vlastite potrebe ili se
proizvodi u proizvodnim objektima snage do 0,5 MW.

Članak 17.

(1) Dozvola se može izdati pravnoj i fizičkoj osobi:
1. ako je registrirana za obavljanje energetske djelatnosti,
2. koja je tehnički kvalificirana za obavljanje djelatnosti,
3. koja ima u radnom odnosu potreban broj stručno osposobljenih djelatnika za obavljanje djelatnosti,
4. koja raspolaže financijskim sredstvima, ili dokaže da ih može pribaviti, potrebnim za obavljanje djelatnosti,
5. kojoj nije oduzeta dozvola za obavljanje energetske djelatnosti za koju traži dozvolu u posljednjih deset godina koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
6. čiji članovi uprave, odnosno druge njima odgovorne osobe u pravnoj osobi nisu bili u posljednjih pet godina pravomoćno osuđeni za kazneno djelo protiv gospodarstva, odnosno fizičkoj osobi koja u posljednje tri godine nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv gospodarstva.
(2) Uvjete iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka te oblik, sadržaj i način vođenja registra, izdanih i oduzetnih dozvola propisuje ministar.
(3) Dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti izdaje se za razdoblje koje, ovisno o vrstama i kapacitetu energetske djelatnosti, propiše Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Agencije za regulaciju i po pribavljenom mišljenju Ministarstva.
(4) Protiv rješenja kojim se uskraćuje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se podnijeti žalba Ministarstvu.

Članak 18.

1) Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti može se, prije isteka njenog važenja,
oduzeti:
1. privremeno, ako energetski subjekt prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka
17. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona ili ako energetski subjekt koji
cijenu utvrđuje primjenom tarifnih sustava, ne utvrdi cijenu na propisan način,
2. trajno, ako energetski subjekt ne otkloni nedostatak u roku određenom točkom
1. ovoga stavka ili ne otkloni nedostatke u radu u roku određenom rješenjem
nadležnog inspektora.

ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

(izvadci iz NN 177/04, 76/07, 152/08)

A. Proizvodnja električne energije

Članak 7.

1) Energetski subjekt koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije ima
pravo:
– u svojim proizvodnim objektima koristiti izvore energije koji se smatraju najpovoljnijima, proizvodeći potrebnu energiju, uz udovoljavanje propisanim uvjetima,
– ugovarati prodaju vlastite proizvedene električne energije pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i drugim propisima,
– pristupa prijenosnoj i distribucijskoj mreži.
(2) Energetski subjekt koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije obvezan je:
– zadovoljavati tehničke i pogonske uvjete,
– zadovoljavati uvjete iz dozvole za obavljanje energetske djelatnosti,
– posjedovati mjerni uređaj koji omogućuje određivanje energije  koju isporučuje u mrežu,
– pridržavati se pravila djelovanja tržišta električne energije, mrežnih pravila i općih uvjeta,
– zadovoljavati propisane uvjete zaštite okoliša.
(3) Za prostore na kojima su građevine za proizvodnju električne energije, energetski subjekti vlasnici tih objekata plaćaju naknadu jedinicama lokalne samouprave na čijem području su objekti. Vlada Republike Hrvatske propisuje visinu naknade i način njene raspodjele.

Članak 8.

1) Energetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba koja u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju na visokoučinkovit način, koristi otpad ili obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije na gospodarski  rimjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša može steći status povlaštenog proizvođača  ektrične
energije.
(2) Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se na temelju rješenja Agencije u skladu s uvjetima koje pravilnikom o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije propisuje ministar.
(3) Prije stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne energije, energetski subjekt ili druga pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je od Agencije ishoditi prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, u skladu  s uvjetima propisanim pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Povlašteni proizvođači, osim hidroelektrana snage veće od 10 MW, mogu steći
pravo na poticajnu cijenu primjenom tarifnog sustava za proizvodnju električne
energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.
(5) Naknadu za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije od opskrbljivača tarifnih i povlaštenih kupaca prikuplja operator
tržišta električne energije.
(6) Razdioba sredstava prikupljenih od naknade iz stavka 4. ovoga članka uređuje
se tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
energije i kogeneracije.
(7) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je osigurati
preuzimanje ukupno proizvedene električne
energije od povlaštenih proizvođača
prema propisanim uvjetima.

 


 

   Projektiranje   Građenje    Unutarnje uređenje   Uređnje okoliša   Čišćenje-servisi     

   kontakt@mojanekretnina.eu